Barnkonventionens dag

Idag är det barnkonventionens dag. Inom blekingsk och svensk fotboll jobbar vi på olika sätt med att stötta föreningarna i att skapa en bra och trygg verksamhet som utgår från barnkonventionen.

FN:s konvention om barns rättigheter är ett rättsligt bindande internationellt avtal som slår fast att barn är individer med egna rättigheter. Barnkonventionen innehåller 54 artiklar som alla är lika viktiga och utgör en helhet. Det finns dock fyra grundläggande och vägledande principer som alltid ska beaktas i frågor som rör barn. Här har vi kopplat på några olika frågeställningar för att knyta an till föreningsperspektivet.

  • Artikel 2 – Alla barn har samma rättigheter och samma värde.

Är alla barn välkomna till vår verksamhet? Vilka är med? Vilka saknar vi? Hur välkomnar vi barn? Behövs särskild anpassning? Vem är ansvarig för hur vi når ut och möter barn?

  • Artikel 3 – Barnets bästa ska komma i första hand vid alla beslut som rör barn.

Hur gör vi för att fatta beslut och driva verksamhet som är bäst för barn? Vad är vi bra på? Vad kan vi utveckla? Vem är ansvarig för att besluten blir bäst för barn? Vad gör vi om vi tycker olika?

  • Artikel 6 – Alla barn har rätt till liv och utveckling.

Är vår verksamhet trygg för barn? Hur ser det ut i vår verksamhet vad gäller kränkningar och övergrepp? Vet vi hur barnen upplever det? Finns det saker vi behöver ta reda på? Hur tar vi hand om våra föreningsdomare? Hur gör vi när vi får kännedom om att barn far illa? Vem ansvarar för åtgärder?

  • Artikel 12 – Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.

Kring vilka saker kan och får barn vara med och bestämma? Hur ger vi barn inflytande och delaktighet? På vilket sätt lyssnar vi på barn? Vem är ansvarig för att samla in barns röster och åsikter?

Följande två artiklar från barnkonventionen belyser områden som berör idrotten specifikt:

  • Artikel 15 – Barn har rätt att starta och delta i föreningar och organisationer.
  • Artikel 31 – Varje barn har rätt till lek, vila och fritid.

Läs mer om barnkonventionen.

Barnkonventionen inom fotbollen

Inom Svensk fotboll tar vi sedan många år hänsyn till barnkonventionen då vårt utbildningsmaterial reviderats.

Fotbollens Spela lek och lär (FSLL) beskriver inriktningen för svensk barn- och ungdomsfotboll och de värderingar som all fotboll ska stå för. Barnfotboll definieras som all fotboll till och med 12 år och ungdomsfotboll som all fotboll mellan 13 och 19 år. Målsättningen med FSLL är att den ska prägla all fotbollsverksamhet så att alla barn och ungdomar får växa upp och utvecklas i sunda miljöer.

FSLL utgår från fem olika riktlinjer – där områdena Fotboll för alla och Barns och ungdomars villkor särskilt tar sin utgångspunkt i barnkonventionen.

Blekinge Fotbollförbund utbildar Blekinges fotbollsföreningar och dess ledare i Fotbollens Spela lek och lär. Ta kontakt med oss så berättar vi mer om upplägget och hur det går till.

Kontakt

Magnus Neuman
Blekinge Fotbollförbund

E-post: magnus.neuman@blekingefotboll.se
Tel: 0768-676803