Postnord Cup och Cup Kommunal 2017

10/11 16.30 Jernvallen 10/11 18.30 Jernvallen
Blekinge - Småland F16 Blekinge - Småland P16
11/11 13.00 Jernvallen 11/11 15.00 Jernvallen
Småland-Skåne F16 Småland - Skåne P16
12/11 12.00 Jernvallen 12/11 14.00 Jernvallen
Skåne - Blekinge F16 Skåne - Blekinge P16