Nya nationella spelformer 2018

Blekinge Fotbollförbund vill här informera om de nya nationella spelformerna som beslutades av Svenska Fotbollförbundets Representantskap den 1 december i Stockholm. --->

Representantskapet beslutade, efter att saken förankrats bl.a. vid två Ordförandekonferenser samt Rikskonferensen 2016, att införa nya nationella spelformer för SDF arrangerad fotboll som tvingande träder i kraft fr.o.m. den 1 januari 2019.

I de nya tävlingsreglerna framgår de formella förutsättningarna (att spelformerna ska genomföras enligt spelreglerna), att det ska finnas utrymme för undantag i anläggningsfrågor och att SDF har fortsatt möjligheter att utforma sin tävlingsverksamhet (till skillnad från matchens genomförande) utifrån de i distrikten specifika förutsättningarna. Observera att Representantskapet ansåg att det krävs en fördjupad analys av, och diskussion om, vad ett införande av spelformerna i föreningsarrangerade matcher och tävlingar (cuper) skulle innebära. Förslaget är här att frågan om spelformerna ska vara bindande för föreningsarrangerade tävlingar ska prövas först vid Representantskapet 2018.

Syftet med projektet Nya nationella Spelformer är att få fler att spela längre. Att matchen ska bli ett lär tillfälle för alla barn och ungdomar som spelar fotboll, med utgångspunkt från deras behov och glädje.

Under arbetet med Spelarutbildningsplanen framkom det att valet av spelform i förhållande till planens yta och form var en avgörande faktor när det gäller lärande. Likaså fanns det all anledning att se matchen i barn och ungdomsfotboll som en del av träningen. Planen för lärande ska på ett naturligt sätt bestå av både träning och match, där utgångspunkten är barnens bästa och deras behov.

Det fanns även anledning att se över de "pedagogiska regler och riktlinjer" som ytterligare ger barnen möjlighet att lära sig idrotten fotboll. Här var tanken också att ge bästa tänkbara rekommendationer med utgångspunkt från lärande och barns behov.

I arbetet med spelformer har även kopplingen till tränarutbildningen (TRU) varit oerhört viktig. Spelarutbildningen berättar vad som ska tränas och tränarutbildningen hur det ska gå till och varför.

Nya tävlingsbestämmelser för barn- och ungdomsfotboll:

1 § Allmänt
- Barn- och ungdomsfotboll fr.o.m. 6 år t.o.m. 19 år ska genomföras enligt fastställda spelformer i SvFF:s spelregler och med de förutsättningar som följer av förevarande tävlingsbestämmelser.

- De fem spelformerna för barn- och ungdomsfotboll är 3 mot 3, 5 mot 5, 7 mot 7, 9 mot 9 samt 11 mot 11.

- Föreningar får göra undantag från spelreglerna vad gäller målstorlek och markering av linjer på spelplanen. Markering på spelplanen får inte utgöra skaderisk för spelare.

- Samtliga barn- och ungdomsspelare som är samlade till match i respektive åldersklass har rätt att delta i spelet. Deltagande i spelet bör ske enligt vad som framgår i SvFF:s rekommendationer för barn- och ungdomsfotboll.

2 § SDF:s rätt till undantag m.m.
SDF beslutar vilket match- eller tävlingsformat, såsom serier, sammandragningar eller motsvarande format, som tillämpas i det egna distriktets barn- och ungdomsfotboll.

3 § Speltid och spelytor
Speltid och spelytor som gäller för barn- och ungdomsfotboll fr.o.m. 6 t.o.m. 19 år regleras i spelformsmatrisen (kommer i en bifogad fil)

Läs mer på Svenska Fotbollförbundets webbplats.