Fotbollshallar och konstgräsplaner

Målsättning
Att med hjälp av UEFA medel få tillstånd 20 projekt d v s fotbollshall, uppvärmd konstgräsplan eller konstgräsplan i de kommuner som saknar detta idag. SvFF ska verka för att det skall finnas en konstgräsplan eller fotbollshall med konstgräsunderlag i varje kommun Sverige. Detta projekt är en del i det arbetet.

Vilka kan få bidrag?
Föreningar, kommuner och bolag, dock måste ett avtal finnas med SvFF och ett nyttjanderättsavtal måste finnas på minst 10 år. Ett anläggningsprojekt som får bidrag från HatTrick programme kan inte samtidigt få bidrag från Anläggningsfonden.

Storlek på bidrag
Totalsumman är på 8 miljoner kronor fördelat på 20 projekt.

Kriterier
För fotbollshall och uppvärmd konstgräsplan gäller samma kriterier som i Anläggningsfonden.
Fotbollshall
- Fotbollshallen ska ha en spelyta på minst 20 x 40 meter, dessutom bör extra utrymme finnas så att ett lag på upp till 20 spelare kan sysselsättas på ett meningsfullt sätt i fotbollshallen. Vi rekommenderar att fotbollshallen består av 3 stycken ytor på 20 x 40 meter.
- Spelunderlaget ska vara fotbollanpassat d v s ett av Svenska Fotbollförbundet godkänt konstgräsunderlag.
- Takhöjden ska inte understiga 7 meter
- Nyttjandetid och upplåtandetid: Det är av stor vikt att det är fotbollshallar som byggs. Om det sker ett samutnyttjande med andra idrotter eller om kommunen upplåter hallen, skall avtal om nyttjande tecknas. I ansökan ska redovisas vilka tider fotbollen har i hallen och vilken upplåtandetid som är överenskommen. Fotbollens företräde ska framgå i avtal.
- Följande är önskvärt: Bra belysning samt läktare för publik.
Konstgräsplan
- För att bidrag ska kunna utgå så skall konstgräsen vara testade och därmed finnas med på Svenska Fotbollförbundets lista över godkända konstgräs. Konstgräsytan som läggs ska vara 111 x 71 meter med en spelyta på 105 x 65 meter.
- Konstgräsen ska vara godkända enligt SvFF krav för FIFA 2 star- och/eller breddfotboll.
- Projekt som erhåller bidrag för breddfotboll ska även vid upphandlingen av konstgräset ha med en klausul om eftertester av konstgräset efter läggning. Vi rekommenderar att även en eftertest innan garantitidens utgång. För FIFA 2 star gäller annat regelverk.
- Det ska vara den första fotbollshallen alternativt uppvärmda konstgräsplanen eller konstgräsplanen i kommunen. Vi ser positivt på alternativa energikällor.

Dokumentation
-
Projektbeskrivning med kontaktpersoner
- Ritningar
- Kostnadskalkyl
- Finansieringsplan
- Driftkalkyl
- Förfrågningsunderlag
- Nyttjanderättsavtal
- Tidplan

Avtal
Efter klartecken om att UEFA godkänt projektet tecknas avtal med den som ansökt.

Ansökningstider
Svenska Fotbollförbundets Anläggningskommittè kommer att vara beredningsorgan för ansökningar om bidrag. Sista ansökningsdag är den 31 december 2010.

För mer information kontakta undertecknad på tel: 08 - 735 09 26
Ansökan skall ställas till:
Svenska Fotbollförbundet
Att: Ronni Lundqvist
Box 1216
171 23  Solna